CHÀO M?NG B?N ??N V?I

           Volvo Cars Vietnam

           Tri?t ly c?a chúng t?i là l?y con ng??i làm trung tam và lu?n trau chu?t các c?i ti?n ?? có các tính n?ng an toàn h?n, m?i tr??ng s?ch h?n và tr?i nghi?m tho?i mái h?n. Tri?t ly này ???c th?c hi?n t? nhiên nh? h?i th?. ?ó chính là cách c?a Volvo. 

           Th? gi?i c?a Volvo

           Tr?i nghi?m t?t c? các m?u xe, ph? ki?n, d?ch v? và nhi?u th?ng tin khác trên trang web toàn c?u c?a chúng t?i. B?n có th? tùy ch?n các chi ti?t cho chi?c xe c?a riêng b?n, so sánh các m?u xe và c?p nh?t nh?ng c?ng ngh? m?i nh?t c?a chúng t?i.

           Ghé th?m website toàn c?u c?a chúng t?i

           TÌM KI?M SHOWROOM

           Chào m?ng b?n ?ã ghé th?m ??i lý ?y quy?n và trò chuy?n cùng ??i di?n c?a Volvo t?i Vi?t Nam

           Bac Au Auto Corp.

           Address:

           HCMC: 340 Nguyen Van Linh, Phu My Hung Center, Dist. 7, HCMC

           Tel: (+84) 901 69 8668 - (+84) 901 69 6886

           Hanoi: 7-9 Nguyen Van Linh, Gia Thuy Ward, Long Bien Dist., Hanoi

           Tel: (+84) 97 111 7799

           Email: info@volvocars.vn

           小说封面图片